John’s Creek Lifetime Class Notes – June 12, 2012

Today’s class was the first time Suwari waza techniques were introduced in the John’s Creek class.
  • 10 forward rolls
  • 10 backward rolls
  • Forward and backward shiko
  • Shomen uchi ikkyo omote waza
  • Suwari waza ¬†shomen uchi ikkyo omote waza
  • Shomen uchi ikkyo ura waza
  • Suwari waza shomen uchi ikkyo ura waza
  • Mune tsuki kote gaeshi
  • Hanmi handachi mune tsuki kote gaeshi
  • Kokyu dosa